Polityka prywatności firmy Słodkie Upominki Sp. z o. o. Sp. k. - Kosze prezentowe i okolicznościowe
Choco Maya

Polityka prywatności firmy Słodkie Upominki Sp. z o. o. Sp. k.

Ochrona bezpieczeństwa i poufności Państwa danych osobowych jest dla firmy Słodkie Upominki bardzo ważna. Poniżej przedstawiamy informacje, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane oraz jakie roszczenia i prawa przysługują Państwu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Obowiązuje od 25 maja 2018 r.

1. Dane kontaktowe jednostki odpowiedzialnej za przetwarzanie danych

Słodkie Upominki Sp. z o. o. Sp. k.
Ul. Chełmżyńska 180H
04-464 Warszawa
Tel. 22 647 90 00

Firma Słodkie Upominki prowadzi sprzedaż wyrobów za pośrednictwem sklepu internetowego oraz za pośrednictwem bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami firmy. Zbierane są różnego typu dane osobowe pozyskiwane podczas zakupów, imprez targowych oraz rejestracji do systemów mailingowych.

Firma jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych w rozumieniu postanowień RODO.
Kontakt z pełnomocnikiem ds. ochrony danych dla firmy Słodkie Upominki możliwy pod następującym adresem mailowym: zgoda-rodo@slodkieupominki.pl.

2. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Przetwarzamy głównie dane dotyczące realizacji zamówień oraz preferencje w zakresie reklamy elektronicznej i pocztowej, zainteresowanie produktami w dane użytkowe gromadzone w sklepie internetowym i u przedstawicieli.

Niektóre z tych danych są przez Państwa udostępniane bezpośrednio (np. w ramach rejestracji lub podczas zakupów), a inne są uzyskiwane automatycznie (np. podczas wizyty w naszym sklepie internetowym lub po wyrażeniu chęci na otrzymywanie newsletterów i materiałów promocyjnych).

Wśród gromadzonych danych, w zależności od źródła pozyskanych, należy wymienić:
Imię i nazwisko, płeć, adres pocztowy służbowy i prywatny, data urodzenia, adres e-mail służbowy i prywatny, numer telefonu służbowy i prywatny, stanowisko, data i kanał rejestracji, kategoria członkostwa, Szczegóły dotyczące zakupów, produktu, wartości zakupów, zainteresowania produktami, preferowanych kategorii cenowych, zwrotu produktów, złożonych reklamacji.
Dodatkowo dane dotyczące procesu przekazywania danych osobowych: zgoda na reklamę mailową, język, reakcja oraz ewentualny sprzeciw przeciwko przesyłaniu reklam drogą pocztową, język, częstotliwość, reakcja.

3. Cel przetwarzania danych

Państwa dane osobowe są przetwarzane głównie w celu świadczenia usług związanych z realizację zamówienia, włącznie z informacjami o produktach dopasowanych do Państwa zainteresowań.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z postanowieniami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), a także z dokumentami powiązanymi jak federalna ustawa o ochronie danych osobowych (BDSG) oraz inne obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Do głównych celów należy:
– realizacja postanowień umowy w postaci realizacji zamówienia,
– ocena zachowań i umów zakupowych złożonych u przedstawicieli handlowych,
– ocena zachowań zakupowych oraz wizyty w sklepie internetowym,
– reklama elektroniczna,
– reklama pocztowa,
– reklama telefoniczna,
– reklama bezpośrednia
– osobista i indywidualna komunikacja oraz rekomendacje produktów.

4. Podstawa prawna

Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne w szczególności do realizacji umowy zawartej pomiędzy Państwem na firmą Słodkie Upominki.

W przypadku chęci przedstawienia dodatkowych materiałów informacyjnych lub reklamowych prosimy o udzielnie niezbędnej do tego zgody. Jeśli zgoda nie zostanie udzielona, nie przetwarzamy danych, które takiej zgody wymagają.

Przetwarzanie Państwa danych do celów realizacji zamówień jest dopuszczalne prawnie, ponieważ jest konieczne do realizacji umowy z Państwem dotyczącej wykonania przedmiotu umowy.

5. Odbiorcy powierzonych danych osobowych

Firma Słodkie Upominki ma dostęp do Państwa danych tylko w zakresie niezbędnym do realizacji wyznaczonych przez firmę celów . Dostęp do Państwa danych mają wyłącznie wskazane i upoważnione do tego działy.
Oprócz wytypowanych działów w firmie dostęp do Państwa danych mogą mieć również usługodawcy zewnętrzni, którzy świadczą usługi dodatkowe. Państwa dane mogą otrzymywać sporadycznie także inne osoby trzecie, takie jak urzędy, konsultanci zewnętrzni lub niektórzy partnerzy biznesowi.
Usługodawcy zewnętrzni to firmy, które mają szczegółowo określony cel przetwarzania danych i są to dostawcy usług marketingowych, hostingu stron internetowych, wsparcia IT lub analizy stron internetowych.

6. Okres przechowywania pozyskanych danych

Przetwarzamy i przechowujemy Państwa dane przez cały okres trwania naszej umowy.
Jeżeli dane nie są już potrzebne do realizacji umownych i ustawowych zobowiązań oraz praw, są one systematycznie usuwane i utylizowane przez podmiot odpowiedzialny. Dane przeznaczony do celów marketingowych są wykorzystywane od czasu cofnięcia z przez podmiot przekazujący dobrowolnie swoje dane.

7. Prawo do sprzeciwu i wglądu do danych

W określonych sytuacjach mogą Państwo korzystać i dochodzić ze swoich praw w zakresie ochrony dnach osobowych. Przysługuje Państwu poza wglądem i modyfikacją prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych bez ich uzasadnionego realizacją umowy celu. W tym przypadku dalsze przetwarzanie Państwa danych nie będzie miało miejsca.

Przysługują Państwu poniższe prawa:

– Prawo do uzyskania informacji o Państwa danych przechowywanych przez nas zgodnie z art. 15 RODO.
– Prawo do modyfikacji treści danych, czyli ich poprawa lub uzupełnienie zgodnie z art. 16 RODO. Warunkiem jest ich wcześniejsza niedokładność lub błędne zapisy.
– Prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania z zastosowaniem przepisów art. 18 RODO.
– Prawo do odwołania zgody jest możliwe w każdym momencie przetwarzania danych ze skutkiem w przyszłości. Odwołanie zgody nie działa wstecz i wcześniejsze przetwarzanie jest traktowane jako zgodne z prawem.
– Prawo do usunięcia danych na wyraźną prośbę usuwamy dane zgodnie z zasadami określonymi w art. 17 RODO. Warunkiem jest fakt, że nie stoją na przeszkodzie przepisy prawne lub potrzeba realizacji postanowień umowy współpracy.
– Prawo do wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO. Sprzeciw można zgłosić w przypadku szczególnej sytuacji i odnosi się do przetwarzania danych, które dotyczy profilowania lub marketingu i reklamy bezpośredniej. W przypadku skorzystania z prawa sprzeciwu nie będziemy wykorzystywać i przetwarzać danych. Wyjątkiem jest sytuacja której będziemy uprawnieni do odrzucenia sprzeciwu.
– Prawo do wniesienia skargi w urzędzie ds. ochrony danych na podstawie art. 77 RODO. Przed skierowaniem sprawy do urzędu prosimy o wcześniejszy kontakt z naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych dostępnym pod adresem mailowym zgoda-rodo@slodkieupominki.pl oraz korespondencyjnym:

Słodkie Upominki Sp. z o. o. Sp. k.
Ul. Chełmżyńska 180H
04-464 Warszawa
Tel. 22 647 90 00

8. Udostępnianie danych firmie Słodkie Upominki Sp. z o. o. Sp. k.

Udostępnienie danych przez państwa jest dobrowolne, jednakże w przypadku braku ich przekazania firma Słodkie Upominki nie będzie mogła wypełnić postanowień zawartej umowy.

Jeśli nie udostępnią Państwo swoich danych, nie poniosą Państwo żadnych negatywnych konsekwencji prawnych. Konsekwencją jest brak możliwości korzystania z usług i przywilejów przez nas oferowanych.

9. Postanowienia końcowe

Niniejsze informacje dotyczące ochrony danych osobowych zostały zaktualizowane w dniu 25 maja 2018 r. Firma Słodkie Upominki zastrzega sobie prawo do aktualizacji niniejszych informacji o ochronie danych w razie potrzeby lub zmiany obowiązującego prawa.

INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH ZWIĄZANE Z NEWSLETTEREM MARKETINGOWYM

Informacje dotyczące ochrony danych zgodnie z art. 13, 14 i 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)
Ochrona bezpieczeństwa i poufności Państwa danych osobowych jest dla firmy Słodkie Upominki bardzo ważna. Poniżej przedstawiamy informacje, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane oraz jakie roszczenia i prawa przysługują Państwu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Obowiązuje od 25 maja 2018 r.

1. Dane kontaktowe jednostki odpowiedzialnej za przetwarzanie danych

Słodkie Upominki Sp. z o.o. Sp. k.
Ul. Chełmżyńska 180H
04-464 Warszawa
Tel. 22 647 90 00

2. Kategorie danych w newsletterze marketingowym

Dane w formie adresu e-mail jako adres kontaktowy do wysyłania newslettera z ofertami promocyjnymi.

3. Cele przetwarzania danych związanych z newsletterem marketingowym

Celem przetwarzania danych jest wysyłka materiałów promocyjnych i marketingowych w elektronicznej formie newslettera marketingowego.
Dodatkowo dane mogą być wykorzystywane do kontroli i analizy działań marketingowych naszej firmy.

4. Podstawa prawna do obsługi i wysyłki newslettera

Wysyłka newslettera odbywa się na podstawie Państwa zgody zgodnie z ustawą RODO. Podczas analizy wskazanych danych nie są wykorzystywane dane wrażliwe.

5. Odbiorcy zebranych danych

Firma Słodkie Upominki ma dostęp do Państwa danych w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów zgodnie z polityką firmy w tym zakresie.
Dostęp do Państwa danych mają tylko te działy, którzy tego dostępu potrzebują, np. dział marketingu oraz dział handlowy.
Dodatkowo dostęp mają również nasi usługodawcy, którzy przetwarzają je w celach przez nas określonych. Do bazy usługodawców mogą należeć współpracujące z nami podmioty takie jak firmy związane z hostingiem stron internetowych, wsparciem IT, analizami stron oraz branżą marketingową.
Zgodnie z prawem w określonych przypadkach możemy przekazać dane urzędom, sądom i innym podmiotą jeśli prawo tego wymaga.
Jednocześnie informujemy, że obecnie firma nie posiada oddziału poza Unią Europejską.

6. Okres przechowywania pozyskanych danych

Przetwarzamy i przechowujemy Państwa dane przez cały okres trwania naszej umowy.
Jeżeli dane nie są już potrzebne do realizacji umownych i ustawowych zobowiązań oraz praw, są one systematycznie usuwane i utylizowane przez podmiot odpowiedzialny. Dane przeznaczone do celów marketingowych są wykorzystywane do czasu ich cofnięcia przez podmiot przekazujący dobrowolnie swoje dane.

7. Prawo do sprzeciwu i wglądu do danych

W określonych sytuacjach mogą Państwo korzystać i dochodzić ze swoich praw w zakresie ochrony dnach osobowych. Przysługuje Państwu poza wglądem i modyfikacją prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych bez ich uzasadnionego realizacją umowy celu. W tym przypadku dalsze przetwarzanie Państwa danych nie będzie miało miejsca.
Przysługują Państwu poniższe prawa:
– Prawo do uzyskania informacji o Państwa danych przechowywanych przez nas zgodnie z art. 15 RODO.
– Prawo do modyfikacji treści danych, czyli ich poprawa lub uzupełnienie zgodnie z art. 16 RODO. Warunkiem jest ich wcześniejsza niedokładność lub błędne zapisy.
– Prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania z zastosowaniem przepisów art. 18 RODO.
– Prawo do odwołania zgody jest możliwe w każdym momencie przetwarzania danych ze skutkiem w przyszłości. Odwołanie zgody nie działa wstecz i wcześniejsze przetwarzanie jest traktowane jako zgodne z prawem.
– Prawo do usunięcia danych na wyraźną prośbę usuwamy dane zgodnie z zasadami określonymi w art. 17 RODO. Warunkiem jest fakt, że nie stoją na przeszkodzie przepisy prawne lub potrzeba realizacji postanowień umowy współpracy.
– Prawo do wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO. Sprzeciw można zgłosić w przypadku szczególnej sytuacji i odnosi się do przetwarzania danych, które dotyczy profilowania lub marketingu i reklamy bezpośredniej. W przypadku skorzystania z prawa sprzeciwu nie będziemy wykorzystywać i przetwarzać danych. Wyjątkiem jest sytuacja której będziemy uprawnieni do odrzucenia sprzeciwu.
– Prawo do wniesienia skargi w urzędzie ds. ochrony danych na podstawie art. 77 RODO. Przed skierowaniem sprawy do urzędu prosimy o wcześniejszy kontakt z naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych dostępnym pod adresem mailowym zgoda-rodo@slodkieupominki.pl oraz korespondencyjnym:

Słodkie Upominki Sp. z o. o. Sp. k.
Ul. Chełmżyńska 180H
04-464 Warszawa
Tel. 22 647 90 00

8. Udostępnianie danych firmie Słodkie Upominki Sp. z o. o. Sp. k.

Udostępnienie danych przez państwa jest dobrowolne, jednakże w przypadku braku ich przekazania firma Słodkie Upominki nie będzie mogła wypełnić postanowień zawartej umowy.
Jeśli nie udostępnią Państwo swoich danych, nie poniosą Państwo żadnych negatywnych konsekwencji prawnych. Konsekwencją jest brak możliwości korzystania z usług i przywilejów przez nas oferowanych.

9. Postanowienia końcowe.

Niniejsze informacje dotyczące ochrony danych osobowych zostały zaktualizowane w dniu 25 maja 2018 r. Firma Słodkie Upominki zastrzega sobie prawo do aktualizacji niniejszych informacji o ochronie danych w razie potrzeby lub zmiany obowiązującego prawa.